O škole

Z doterajších skúseností vieme, že je potrebné pomáhať deťom a mládeži sústavne rozvíjať fyzické, mravné a intelektuálne schopnosti. Ony majú právo byť vedení k správnemu mravnému úsudku a k dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha. Prítomnosť cirkvi v oblasti školstva sa prejavuje najmä v katolíckych školách. Katolícka škola utvára u svojho žiactva ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Umožňuje nám vychovávať ich v duchu kresťanskom. A čo naša škola ponúka? -Rozumový, duchovný, mravný, citový a fyzický rast žiakov. -Jednotné pôsobenie školy a rodiny vo výchove v kresťanskom duchu. -Možnosť vyučovania cudzích jazykov od 1. ročníka, v 5.-9.ročníku postupovať variantom s rozšíreným vyučovaním jazykov. -Možnosť využiť intenzívnu prípravu žiakov na prijímacie skúšky. -Možnosť rozvíjať talenty žiakov formou lyžiarskeho výcviku v 7. roč. a plávania v 3.,4.,6. roč., v matematike, práci s počítačom, krúžku výtvarnej výchovy, biblickom, basketbalovom, turistickom, rozhlasovom, v speve (spevokol Vlašanček). V rámci CZUŠ v hre na hudobný nástroj – klavír, akordeón, husle, gitara, flauta, v literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. -Rozvoj literárno-dramatických schopností pri nacvičovaní programov a prostredníctvom časopisu SRDCE. Na našej škole vyučuje 24–členný kolektív pedagógov. Z nich 22 má požadovanú kvalifikáciu. Dve učiteľky študujú a jedna z nich v tomto školskom roku ukončí štúdium. Don Bosco nás všetkých vyzýva: „Pomáhajte vychovávať mládež!“ Táto výzva nás zaväzuje, aby sme priložili ruku k dielu. Nás učiteľov hreje pocit, že sa nám dostalo milosti podieľať sa pri výchove našej kresťanskej mládeže.

               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva