História školy

Pomáhaj mi kráčať tak, aby som nechcel vedieť, čo mi na každej zákrute chystá Cesta. Nie s hlavou v oblakoch, ale s nohami na zemi, a s rukou v tvojej ruke. Vtedy, Pane, vyjdem z domu dôverčivý a štastný a smelo pôjdem neznámou Cestou, lebo život mám pred sebou, ale ty kráčaš so mnou. (M. Guoist)

V lete r. 1991 Okresné koordinačné centrum KDH v Spišskej Novej Vsi vypracovalo "Pokyny pre zriadovanie cirkevných škôl a rozoslalo ich na všetky kluby KDH a farské úrady v okrese. Tieto dve inštitúcie nadviazali kontakt, na základe ktorého bol vykonaný prvý prieskum. Utvoril sa prípravný výbor. Členmi boli: duchovný otec A. Mišek, p. M. Biroščák, M. Vaľko, A. Fifik, M. Meľuchová, J. Ondáš, O. Lukáč a učitelia p. M. Repašská, E. Rybárová, Š. Blaščák a V. Baloga. Jednateľkou poverenou Biskupským úradom v Spiškom Podhradí - Kapitule bola p. Marta Meľuchová. Títo členovia nemali ľahkú úlohu. Aj napriek mnohým odporcom prieskum ukázal, že je veľa rodičov; ktorí majú záujem o výchovu svojich detí v kresťanskom duchu. Nastal dlhý čas čákania na vyjadrenie sa MŠ k žiadosti. Prostredníctvom masmédií sa šírili zo všetkých kútov Slovenska správy o rôznych problémoch pri zriaďovaní cirkevných škôl. Toto doviedlo prípravný výbor k rozhodnuťu osobnenavštíviť MŠ. Nakoniec bola žiadost podpísaná vtedajším ministrom školstvá Jánom Pišútom dňa 23. 4. 1992, na základe ktorej Rímsko-katolícky biskupský úrad Spišské Podhradie Kapitula zriadil dňom 11. 5. 1992 cirkevnú školu s úradným názvom Základná škola sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Tým sa zavŕšila prvá etapa prípravy. Nasledovala etapa konkrétnych prác. Do funkcie riaditeľa bol biskupským úradom menovaný Mgr: Štefan Blaščák.. Jeho úlohou v spolupráci s duchovným otcom bolo doriešiť kádrové zabezpečenie a vstúpiť do jednania so ŠS v Spišskej Novej Vsi ohľadom potrebných priestorov, ich zariadení, učebných pomôcok a pod. Bolo to obdobie intenzívnej práce, kde pomáhali pedagógovia a zanietení rodičia.

Nastal deň "D" slávnostné otvorenie školského roka 1992/ 1993 začalo posvätením školských priestorov a za účasti pozvaných hostí, počnúc otcom biskupom Andrejom Imrichom, duchovným otcom našej a okolitých farnosti, rodičov, sponzorov a ostatných priateľov školy slávnosť pokračovala na školskom dvore. Vyvrcholením bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Andrej Imrich. Prekrásne počasie ešte viac znásobilo dôstojnosť celého podujatia.

Naším mottom je "Kto má srdce je bohatý, kto má Boha v srdci je najbohatší." Každý pedagóg sa snaží v tomto duchu formovať svoje vnútro a zároveň v tomto duchu pôsobiť aj na žiakov. Uvedomujeme si, že v prvom rade my, ktorí vychovávame, musíme byt Kristovými svedkami uprostred ľudskej spoločnosti. Ako pedagógovia mocou svojej lásky sa snažíme pristupovať ku každému žiakovi a nabádať ich k svedomitému plneniu svojich povinností na vyučovaní, ale aj svojich kresťanských povinnosti voči Bohu či blížnemu. Zároveň pristupujeme s úctou k slobode a právam každého dieťaťa a s veľkosťou srdca, ktoré by bolo schopné objať aspoň priestory našej školy.