Comenius 2011/2013-Comenius Partnership

V šk. roku 2011/2012 Cirkená spojená škola, Komenského 6 získala grant v rámci programu celoživotného vzdelávania podprogram Comeniu – školské partnerstvá. Tento grant podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi školami v krajinách Európskej únie a trvá dva roky. Počas tohto obdobia budeme spolupracovať so školami z Anglicka, Francúzka, Talianska, Portugalska, Španielska, Maďarska, Poľska a Nemecka . Témou projektu je Traditions and Celebrations. Prvotná myšlienka tkvie v potrebe posilniť výchovno- vzdelávaciu a didaktickú činnosť, ktorou je škola zaviazaná. Medzipredmetová povaha projektu zaistí lepšiu kvalitu vyučovania, zvlášť cudzích jazykov, všeobecných predmetov a nových technológií. Pri prieskume na zvýšenie kvality školy vo vyučovaní a po skúsenosti zapojenia sa do predošlého projektu, rodičia potvrdili potrebu zapojiť sa opätovne do projektu. Škola získa pomôcky na vybavenie tried a žiakom sa poskytnú podujatia v príťažlivej podobe. Zapojenie do projektu zahŕňa aj používanie najnovšej technológie a prepojenie záujmov žiakov.

Chceme byť schopní formovať zmysluplné občianske hodnoty, zvýšiť vedomosti študentov týkajúce sa všeobecného spoločenstva, vrátane európskych kultúrnych tradícií. Chceme zlepšiť nové formy európskeho vzdelávania, čo medzi inými zahŕňa aj znalosť jazyka a kultúry európskych krajín, formovanie vlasteneckých pocitov, rešpektovanie krajiny a národných symbolov, hľadaním a udržiavaním kontaktov s ľuďmi v zahraničí v rovnakom veku a zároveň ukázať identickú kultúru a tradície v našom rodnom jazyku Hlavnou prioritou tejto spolupráce sú výmenné pobyty učiteľov a žiakov, pri ktorých sa oboznámime so školským systémom v partnerských školách , učebnými osnovami a dozvieme sa ďalšie zaujímavosti o danej krajine. Dúfame ,že výsledný efekt projektu bude povzbudzujúci a motivujúci nielen pre žiakov a učiteľov našej školy ale aj pre celú miestnu komunitu.

     Ing. Darina Kaľavská koordinátorka projektu.

Webová stránka projektu Traditions and Celebrations

Comenius 2011-2013 Traditions and Celebrations – ukončenie projektu

Posledným projektovým stretnutím, ktoré sa konalo vo Walese, sa úspešne skončila dvojročná spolupráca medzi školami v Európskej únií v rámci programu Celoživotného vzdelávania podprogram Comenius – multilaterálne partnerstvá. Získaný grant sme využili na zabezpečenie aktivít , ktoré prebiehali v našej škole, ale aj na vycestovanie 17 vyučujúcich do partnerských krajín. Žiakov, ktorí pracovali na projektových úlohách nebolo málo a spoločne so žiakmi partnerských škôl vytvorili finálne produkty. Okrem iných to boli: Travel character book, Comenius časopis či zástava. Počas celého projektu nás sprevádzala Matilda – ovečka, ktorá zažila neuveriteľné príhody a stretla veľa priateľov. Azda najväčším prínosom pre žiakov bolo skypovanie so žiakmi partnerských škôl, pri ktorom si mali možnosť precvičiť svoje jazykové zručnosti. Zdanlivo jednoduchá aktivita, ktorej predchádzala zložitá príprava žiakov jednotlivých ročníkov. Veď predsa „ len aby sme v hanbe nezostali“. Ale nestalo sa. Úspešne sme zvládli všetky úlohy a dúfam, že všetci, čo sa zapojili do práce, si odniesli nielen vedomosti , ale aj radosť z dobre vykonanej práce. Ďakujem

     Ing. Darina Kaľavská koordinátorka projektu.

Tento výsledný produkt vznikol za podpory SAAIC podprogram COMENIUS
         
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva